DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPU NAD 100 €.

Ženy Muži
NOVÁ KOLEKCIAJar/leto 2024 Nová kolekce

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodnej spoločnosti

Neltex CZ s.r.o.

so sídlom Heršpická 814/5a, 639 00 Brno

identifikačné číslo: 03932770

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 87438

 

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.mode.sk/

 

Reklamácie a vratky objednaného tovaru vybavuje provozovňa v OC Futurum: predajňa MODE, Vídeňská 132/100, Brno, PSČ: 619 00.

Pri reklamácií alebo vrátení tovaru je nutné zaslať formulár, ktorý nájdete v balíčku spolu s tovarom alebo k vytlačeniu TU.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Neltex CZ s.r.o. so sídlom Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, identifikačné číslo: 03932770, zapísané v obchodnom registru vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 87438 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných stran vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestený na internetovej adrese https://www.mode.sk/ (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmyslu nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmuve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknutá po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považovaný za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 365 dní nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kupnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Všetká prezentácia tovaru umiestená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predeja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto sa predávajúci zaviazuje kupujúcemu dodať produkt, ktorý si objednal a zároveň tuto objednávku potvrdiť. Výnimkou je vypredanie zásob. Týmto ustanovením nie je omezená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

 • spôsoby úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

 • informácie o nákladoch spojených s dodáním tovaru (ďalej společne len ako „objednávka“).

Pri objednávke nad 770 EUR prostredníctvom Zásielkovny, nie je možné z bezpečnostných dôvodov objednať tovar na dobierku. Dá se zvoliť iba platba vopred alebo karta on-line.

Pred zaslaním objednávky predávajúcim je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dat do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Po vytvorení objednávky nie je možné robiť žiadne zmeny. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“)

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúcí súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonné hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese v OC Futurum: predajňa MODE, Vídeňská 132/100, Brno 619 00.

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 10470532/0800, vedený u spoločnosti Česká sporiteľňa (ďalej len „účet predávajúceho“);

 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

 • bezhotovostne platobnou kartou;

Pokiaľ pri objednávke kartou online platba neprejde, je objednávka automaticky stornovaná.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.5 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavrenia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky čl. 3.6 obchodných podmienok, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnutá predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – fakturu. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodin.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá podlieha skaze, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1.29 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákoníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto doba od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je v tlačenej podobe vložený do každého odoslaného balíku společne s tovarom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzkarne predávajúceho (v OC Futurum: predajňa MODE, Vídeňská 132/100, Brno, PSČ: 619 00) či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@mode.cz.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1.30 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nenosený, s pôvodnými neporušenými visačkami, obalmi či krabičkami, nepoškodené a neopotrebované a, ak je to možné, v pôvodnom obale. tzn. ďalej predejné ako nové. Spodné prádlo z hygienických dôvodov nie je možné vymeniť ani vrátiť. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1.30 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonnika právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovaciou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

Upozornenie!

Pri objednávke tovaru z kategórie "Nová kolekcia"- jeseň/zima 2021 može byť doba dodania predĺžená o 4-5 pracovných dní.

Ďakujeme za pochopenie.

 

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri doručení.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydáné.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práva z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpisami (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu zvyčajne používa,

 • tovar odpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Ustanovenia uvedené v čl. 1.43 obchodných podmienok sa nepoužívajú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenie, ktoré tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky (v OC Futurum: predajňa MODE, Vídeňská 132/100, Brno, PSČ: 619 00), v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy chovania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@neltex.cz. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúci sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadení o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inspekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely rokovaní o kúpnej zmluve a pre účely plnení verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu („Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov“).

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLÁDANIE COOKIES

Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej společnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadení GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielaní obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzlo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Volbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytuje ustanovenie právneho poriadku, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovení čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, kterého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo nejviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie v OC Futurum: predajňa MODE, Vídeňská 132/100, Brno, PSČ: 619 00, adresa elektronickej pošty info@neltex.cz, telefon 601 558 667.

 

V Brne dňa 30. 9. 2021

 

© 2013-2024 Mode.sk - Všetky práva vyhradené

Som tu nový/á

ZÍSKATE VÝHODY

Darček k Vášmu sviatku
Každý rok Vás poteší 15% zľava k sviatku.
Blesková objednávka
Ďalšie nákupy si zrýchlite o ten najdlhší krok.
Oslovenie

Udelením tohoto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby spoločnosť NELTEX CZ s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.mode.sk, IČ: 03932770, so sídlom Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, (ďalej ako „správca“) spracovávala Vaše osobné údaje v súvislosti s marketingovými aktivitami, konkrétne s prihlásením odberu mailových alebo tlačených oznámení..

 

Správca bude spracovávať predovšetkým meno, priezvisko, email, telefonne číslo, adresu bydliska alebo adresu provozovny či názov organizácie.

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby – spracovatelia, ktorý poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie splňuje všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje.

Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretích zemí (do zeme mimo EU) alebo medzinárodných organizácií, okrem online služby MailChimp, pomocou ktorej správca odesiela newslettery. K tomuto marketingovému nástroju potrebuje správca len Vašu emailovou adresu.

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť je poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Avšak pokiaľ osobné údaje správcovi neposkytnete, nebude Vám môcť posielať jednotlivé obchodne oznámenia, ku ktorým sa prihlasujete (napr. bez Vašej emailovej adresy Vám správca nebude schopný zaslať informácie o novinkách, zľavových akciách, súťažiach či organizovaných udalostiach). Je však úplne na Vašom uvážení, či chcete tieto oznámenia odoberať, alebo nie.

Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kdykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@neltex.cz. Odvolanie súhlasu je takisto možné priamo z každého Vám zaslaného obchodného oznámenia e-mailom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzejúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

 

Kompletné znenie Všeobecných podmienok spracovaní osobných údajov spoločnosti Neltex CZ s.r.o. nájdete tu.

Všeobecné podmienky

Kliknutím na "Vytvoriť účet" súhlasíte s Obchodnými podmienkami a se Spracovaním osobných údajov.
Chránené službou reCaptcha od Google | Ochrana súkromia | Zmluvné podmienky