DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPU NAD 100 €.

Ženy Muži
NOVÁ KOLEKCIAJar/leto 2024 Nová kolekce

 

Informácie o rozsahu spracovania osobných údajov zákaznikov spoločnosti NELTEX CZ s.r.o. v súvislosti s Nariadením (EU) 2016/679 (GDPR)

Vážena zákaznice / Vážený zákazník,

Veľmi si vážime Vašu doterajšiu priazeň a záujem o náš tovar. Súkromie a ochrana osobných údajov našich zákaznikov sú pre nás prioritou. Rádi by sme Vám preto poskytli následujúce dôležité informácie týkajúce sa toho, ako spoločnosť NELTEX CZ s.r.o., provozovateľ internetového obchodu www.mode.sk, zpracováva Vaše osobné údaje.

 

Koho sa toto oznámenie týka?

Toto oznámenie je určené všetkým, ktorý u nás v minulosti nakúpili tovar alebo využili naše služby, a ďalej tým, ktorý u nás urobili dopyt na tovar, alebo inak prejevili záujem stať sa našimi zákazníkmi, a zároveň nám pre tieto účely poskytli svoje osobné údaje.

 

Nariadenie GDPR

Počnúc dňom 25. mája 2018 sa bude ochrana osobných údajov fyzických osôb v Českej republike riadiť novými pravidlami. Tieto nové pravidla vychádzajú z európskej legislativy, konkrétne z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“). Vedľa Nariadenia budú platiť dalšie špeciálne predpisy na ochranu osobných údajov.

V súlade s požiadavkami Nariadenia by sme Vás týmto chceli informovať o tom, aké osobné údaje, v akom rozsahu a pre aké účely, o Vás spracovávame; zároveň by sme Vás chceli zoznámiť s Vašimi právami, ktoré Vám plynú z nového Nariadenia.

 

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Neltex CZ s.r.o. so sídlom Heršpická 814/5a, Brno 639 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 87438 (ďalej len „správca“).

 

Aké osobné údaje a prečo spracovávame?

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje, ktoré ste nám poskytl/a v súvislosti s nákupom alebo dopytom na tovar, alebo v súvislosti s účasťou na našich akciách, súťažiach, či v rámci iného zákaznickeho vzťahu. Týmito údajmi sú najmä meno, priezvisko, poštové a emailové adresy, tel. čísla, ďalej informácie o Vašich nákupoch, („osobné údaje“).

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom vybavenia Vašeho nákupu či dopytu na tovar, vybavenie reklamácie apod. Poskytnutie osobných údajov pre tieto účely je dobrovoľné, a však bez ich poskytnutia nemôžeme Vašu objednávku tovaru, alebo iné plnenie realizovať. Právnym základom takého spracovania osobných údajov je teda plnenie zmluvy.

Poskytnutie osobných údajov pre účely zaradenia do súťaže, pre účely účasti na zľavových alebo propagačných akciách je takisto dobrovoľné, a však bez ich poskytnutia opät nemôžeme príslušnú aktivitu, resp. Vašu účasť na nej, realizovať. Právnym základom takého zpracovania osobných údajov je oprávnený záujem.

Vaše osobné údaje môžu byť za vyššie popísanými účely predané našim povereným zmluvným partnerom (spracovateľom), a to najmä prepravným a zasielateľským spoločnostiam, obchodným zástupcom alebo marketingovým agentúram. Na vyžiadanie Vám poskytneme zoznam všetkých týchto zmluvných partnerov, ktorým sú Vaše osobné údaje predávane.

Súčastne nám tiež povinnosť spracovávať a uchovávať niektoré Vaše osobné údaje ukládajú niektoré právne predpisy (napr. uchovávanie dat pre účtovné a daňové účely, či pre uplatnenie právnych nárokov).

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po dobu nezbytne nutnú, najdlhšie však po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Zaistíme, že po celú dobu spracovávania a uchovávania budú Vaše osobné údaje zabezpečené proti úniku alebo neoprávneným zásahom a nebudú zprístupnené neoprávneným osobám.

 

Čo by ste ďalej mali vedieť o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov?

Môžete kedykoľvek vzniesť námietky proti konkrétnemu spôsobu spracovania Vašich osobných údajov. Môžete sa na nás tiež kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o informácie či vysvetlenie k spracovávaniu Vašich osobných údajov (najmä  rozsah, kategórii, účel, povahu, príjemca a dobu spracovávania) a požadovať k nim prístup. Máte právo požadovať od nás opravu nesprávnych alebo nepresných údajov, alebo vznést podľa okolností ich likvidáciu alebo výmazanie alebo obmedzenie ich spracovavania; máte právo na prenositeľnosť osobných údajov v rozsahu stanovenom právnymi predpismi (GDPR). Uvedené práva môžete uplatniť zadarmo prostrednictvom zaslania Vašej žiadosti alebo námietky, a to buď dopisom zaslaným na adresu správcu, alebo emailem doručeným na adresu info@neltex.cz. Máte právo podať sťažnosť alebo podnet k Úradu pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz) pre prípad, že máte podezrenie, že Vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené.

 

Kontaktuje nás

V prípade akýchkoľvek dotazov či požiadavkov na informácie alebo vysvetlenie týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte na emailu: info@neltex.cz, popr. poštou na adrese NELTEX CZ s.r.o, Heršpická 814/5a, 639 00 Brno.

GDPR - Smernice & kamerový systém

© 2013-2024 Mode.sk - Všetky práva vyhradené

Som tu nový/á

ZÍSKATE VÝHODY

Darček k Vášmu sviatku
Každý rok Vás poteší 15% zľava k sviatku.
Blesková objednávka
Ďalšie nákupy si zrýchlite o ten najdlhší krok.
Oslovenie

Udelením tohoto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby spoločnosť NELTEX CZ s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.mode.sk, IČ: 03932770, so sídlom Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, (ďalej ako „správca“) spracovávala Vaše osobné údaje v súvislosti s marketingovými aktivitami, konkrétne s prihlásením odberu mailových alebo tlačených oznámení..

 

Správca bude spracovávať predovšetkým meno, priezvisko, email, telefonne číslo, adresu bydliska alebo adresu provozovny či názov organizácie.

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby – spracovatelia, ktorý poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie splňuje všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje.

Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretích zemí (do zeme mimo EU) alebo medzinárodných organizácií, okrem online služby MailChimp, pomocou ktorej správca odesiela newslettery. K tomuto marketingovému nástroju potrebuje správca len Vašu emailovou adresu.

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť je poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Avšak pokiaľ osobné údaje správcovi neposkytnete, nebude Vám môcť posielať jednotlivé obchodne oznámenia, ku ktorým sa prihlasujete (napr. bez Vašej emailovej adresy Vám správca nebude schopný zaslať informácie o novinkách, zľavových akciách, súťažiach či organizovaných udalostiach). Je však úplne na Vašom uvážení, či chcete tieto oznámenia odoberať, alebo nie.

Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kdykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@neltex.cz. Odvolanie súhlasu je takisto možné priamo z každého Vám zaslaného obchodného oznámenia e-mailom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzejúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

 

Kompletné znenie Všeobecných podmienok spracovaní osobných údajov spoločnosti Neltex CZ s.r.o. nájdete tu.

Všeobecné podmienky

Kliknutím na "Vytvoriť účet" súhlasíte s Obchodnými podmienkami a se Spracovaním osobných údajov.
Chránené službou reCaptcha od Google | Ochrana súkromia | Zmluvné podmienky